TT reglement

 

 

 

 Rev. 0, 5 maart 2018 blz. 1

TENTOONSTELLINGSREGLEMENT VAN

EERSTE KLEURKANARIE VERENIGING VENLO 1951.

Art. 1. Dit reglement heeft ten doel Art. 2. Dit reglement wordt geacht als maatstaf te dienen voor, alle in de toekomst, te organiseren wedstrijden en tentoonstellingen.

Afwijken hiervan kan slechts geschieden bij besluit van de ledenver­gadering, telkens met een geldigheidsduur van één jaar. Is de ledenvergadering van mening, dat perma­nente wijzigin­gen aange­bracht dienen te worden, dan dient een nieuw c.q. gereviseerd reglement opgesteld te worden.

Art. 3. Alle kosten, verbonden aan het organiseren van wedstrijden c.q. tentoonstellingen, komen voor rekening van de vereniging.

Art. 4. De data, waarop de wedstrijden en tentoonstellingen voor het volgend jaar gehouden worden, zullen op voorstel van het bestuur jaarlijks vastge­steld worden en wel uiterlijk op de laatste ledenvergadering van het jaar.

Art. 5. De organisatie van wedstrijden en tentoonstelling is in handen van het bestuur of een tentoonstellingscommissie. Het een en ander is nader omschreven in artikel 28 van het huishoudelijk reglement.

Art. 6. De secretaris contracteert volgens voorgeschreven wijze de keurmees­ters en zorgt voor de nodige documenten.

Art. 7. Deelname aan de wedstrijden geschiedt middels beschikbaar te stellen inschrijfformu­lier. Inschrijfgelden worden jaarlijks door de TT commissie in overleg met het bestuur vastge­steld.

Art. 8. Ingeschreven kan worden in verschillende kweekrichtingen en klassen volgens het bondsvraagprogramma. Zangkanaries worden niet gevraagd.

De vogels in de eigenkweekklasse moeten voorzien zijn van 1 vaste voetring, waarop het kweeknummer van het lid, jaartal en volgnum­mer vermeld staat, dit volgens voorgeschreven model van de Nederland­se Bond van Vogelhouders.

Het dragen van meer dan 1 vaste voetring of een voetring anders dan een kweekring is in alle klassen niet toegestaan, m.u.v. de open klasse.

Onder overjarig eigenkweek wordt verstaan; niet van het laatste, maar van het voorlaatste kweekjaar.

In de open klasse kan ingeschreven worden met vogels die wel of niet voorzien zijn van een voetring, anders dan volgens voorge­schreven model van de Bond.

Per TT kooi mag maar één vogel ingezonden worden.

Art. 9. Het inbrengen van de vogels dient te geschieden volgens jaarlijks vast te stellen tijdschema en in TT kooien volgens Bondseisen.    

De kooien dienen zowel van binnen als van buiten zuiver en schoon te zijn en voorzien van het door de vereniging verstrekte nummer.

Bodembedekking wit schelpenzand (bij vruchten- en insecteneters mag tissue papier of kattenbakkorrel gebruikt worden), zitstokken moeten rond en rein zijn, waterfontein­tje (een­kleurig wit) moet links worden aange­bracht en het gevulde zaadbakje rechts.

De TT kooien moeten rondom in zijn geheel mat zwart en van binnen wit zijn.

Art.10.De inzenders zijn verantwoordelijk voor het juist inzenden van de vogels conform inzendkaart.

Het niet corres­ponderen van ringnummers met kooinummers heeft diskwalifica­tie tot gevolg.

Art.11.De kooien worden bij de keurmeesters volgens rooster, dat door loting is samen ge­steld, door aan te wijzen personen voorgedragen. Tijdens de keurdagen is het niet toegestaan in de tentoonstellingsruimte op welke manier en om welke reden dan ook geluidshinder te veroorza­ken.

Art.12.Aan de hand van de door de keurmeester verstrekte keurbriefjes, wordt een klassement per klasse opgemaakt en de prijzen toege­kend volgens het hoogste aantal punten. Bij gelijk aantal punten wordt gehan­deld volgens Bondsreglement.


Art.13.Prijzen worden beschikbaar gesteld volgens onderstaand schema;

Kleur kanaries               1 prijs per 7 ingeschreven vogels.

Exoten                           1 prijs per 5 ingeschreven vogels.

Parkieten                       1 prijs per 5 ingeschreven vogels.

Europese cultuur           1 prijs per 5 ingeschreven vogels.

Postuur kanaries           1 prijs per 5 ingeschreven vogels.

Hybriden                        1 prijs per 5 ingeschreven vogels.

Art.14.Het clubkampioenschap per kweekrichting gaat over de volgende aantal vogels:

Kleurkanaries      ; de 7 beste kleurkanaries van dezelfde eigenaar.

Exoten                 ; ,,   5   ,,     exoten               ,,      ,,          ,,

Parkieten             ; ,,   5   ,,     parkieten           ,,      ,,          ,,

Postuur kanaries ; ,,   5   ,,     post.kanaries    ,,      ,,          ,,

Europese cultuur ; ,,   5   ,,     Europese cult.  ,,      ,,          ,,

Hybriden              ; ,,   5   ,,     hybriden           ,,      ,,          ,,

 

Art.15.Algemeen kampioen per kweekrichting wordt de vogel die het hoogste aantal punten heeft behaald. Bij gelijk aantal punten zal door aanwijzing van de keurmees­ter of loting de algemeen kampioen bepaald worden.

Art.16.Het spelen in een kweekrichting voor het clubkampioenschap, algemeen kampioenschap en damesprijs vindt plaats als in die kweek­richting minimaal 30 vogels van minimaal 2 inzenders zijn inge­schreven.

Vogels uit de open klassen spelen niet mee voor het clubkampioenschap, algemeen kampioenschap, aspirant-kampioenschap, jeugdkampioen­schap, derby, damesprijs en de wissel bekers/trofeeën.

Art.17.Ter stimulering van de kleinere kweekrichtingen zullen deze, als ze niet aan art. 16 voldoen, samengevoegd worden. Er zal dan ook een gemeen­schappelijke clubkampioen (over 5 vogels), algemeen kampioen en damesprijs in deze gemeenschap­pelijke kweekrichting gespeeld worden. Deze gemeenschappelijke kweekrichting zal doorgaan bij mini­maal 30 vogels en 2 inzen­ders.

 

Art.18.Een klasse in een kweekrichting gaat door bij minimaal 2 inzenders en tenminste 3 vogels in die klasse.

Art.19.Elke inzender heeft het recht om met 1 vogel over alle kweekrichtingen, aan te geven op de inzendkaart en met ringnummer 1, 2, 3, 4 of 5 van het laatste kweekjaar, mee te doen voor de derby. Deze prijs behoord bij de derbyvogel die het hoogste aantal punten heeft behaald.

 

Art.20.Elke inzender heeft het recht om met 1 vogel per kweekrichting, aan te geven op de inzendkaart, mee te doen voor de damesprijs. Deze prijs behoord bij de aangegeven vogel die het hoogste aantal punten in een kweekrichting heeft behaald.

Art.21.Een lid dat de eerste keer aan de onderlinge TT deelneemt, speelt mee voor het aspirant-kampioenschap. Winnaar wordt degene die de vogel met het hoogste aantal punten bezit.

Art.22.De Dick Piso bokaal wordt gespeeld over de 3 beste vogels van elke inzender uit minimaal 2 kweekrichtingen.

Art.23.De jeugd trofee wordt gespeeld over de beste vogels van elk jeugdlid.

Art.24.De vogels welke kampioen worden en/of eerste prijzen winnen, kunnen worden gecontroleerd door 2 leden op de juistheid van de ringen. Bij afwijkingen volgt diskwalificatie. Deze controles zijn openbaar en op een vast te stellen tijdstip.

Art.25.De prijzen in elke klasse moeten zoveel mogelijk in verhouding zijn met het inschrijf­geld in desbetref­fende klasse.

Art.27.Alle prijswinnaars worden, anders dan aangegeven, door de keurmees­ters of door loting aangewe­zen. De behaalde prijs zal op de keurbrief vermeld worden.

Dit TT reglement is herzien per 5 maart 2018 door:

voorzitter:                     1e secretaris:               penningmeester:

W. Bastiaans                   H. Bongartz              P. Savelkouls..


Login

FotogallerijEnkele mooie foto's

Contact informatie

  Clublokaal: Café-Feestzaal 't Ven
Straelseweg 359, 5916 AB Venlo

  www.vogelvenlo.nl

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

  +31 77 35 18 995